We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Tairm

by WHɎTE

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  The hotly-anticipated second album from award-winning band WHɎTE, following the release of their “absorbing” debut album ‘Fairich’ in 2016 (fRoots).

  WHɎTE infuse Gaelic song – original and traditional – with the newest techniques in electronica.

  With an interpretation and direction described as being “important for Scottish music in general and Gaelic in particular” (Alun Woodward, Chemikal Underground Records), WHɎTE’s unique sound has been described as “achingly beautiful” (fRoots), “moody and alluring” (Songlines) and “wonderfully evocative” (Scots Whay Hae!).

  The duo comprises electronic composer, musician and Scottish Album of the Year-longlisted Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer, songwriter and twice-nominated Hands Up for Trad Gaelic Singer of the Year Alasdair C. Whyte (Isle of Mull).

  The album’s title, ‘Tairm’, is a Gaelic word which can be translated as ‘echo’ or ‘gathering summons’. ‘Tairm’ features a collection of original Gaelic songs, new arrangements of traditional Gaelic songs and instrumental works.

  The band represented Alba/Scotland with the first single from this second album, ‘Tairm’, at the Liet International 2018 XXL international new song competition in Friesland.

  ‘Cionran’, an original Gaelic song from the band’s debut album ‘Fairich’, received the 2017 Hands Up for Trad/Creative Scotland Nòs Ùr Songwriting Award.

  www.whytenoise.co.uk

  Includes unlimited streaming of Tairm via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 1 day

    £10 GBP or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

1.
Canto 03:19
Fambles of the gajos A dolly ecaf Air gach aon Darkmans luppers oilcay To infiltrate A drùdhadh air Glymmer of the gajos Dooey Delph of Red and green A billy doo in antcay A lupper for The patricos Bòcan of the gajos Inside a balbh- rèidio Eamscray of the damber, Am mac-tìre, the gentry-cove © Ross Whyte (2018)
2.
Tairm 05:10
Tairm (‘Endling’) glaodhadh, glaodhadh sgaoil, sgaoil taomadh, ag aomadh sgaoil am brath sa, sgaoil sgaoil am brath sa, sgaoil ceilear; ceileir èist rim òran, èist ceilear, cèile èigh nam chànain, èigh èist ri m’ òran, èist ***** cluinnibh am balbhan an teachdaireachd nach ruig a theachdaireachd nach tuig ’s e na aonar a’ glaodhadh ag èigheach do chèile airson freagairt freagairt a lèigheas freagairt a ghlèidheas a ghnè ***** gairm, a’ gairm a’ gairm an seo leam fèin ’s chan eil èistear a thilleas èigheach caithream, dèan caithream till rium rann sa chainnt as grinn’ thoir dhomh mìr den cheòl a lèigheas tairm, chan eil ann ach tairm a’ seinn sa chànain bhinn ’s chan eil mith no maith a dh’èisteas Tairm (‘Endling’) crying, yelling spread, disperse pouring out, breaking down spread this message, go take this message, go singing; sing listen to my song, listen hider, partner call out in my language, call out listen to my call, listen ***** listen to the mute the message which won’t reach the message which can’t be understood him alone, crying calling out for someone with an answer an answer to heal him an answer to save him ***** calling, calling calling here alone no listener to return my call the joyful sound, make a joyful sound send back a verse in the sweetest of languages give me just a fragment of the music to cure me a summons, only an echoing summons singing in the melodious language with no one, nothing to listen © Alasdair MacIlleBhàin (2018)
3.
Casag 04:10
Casag (‘Cassock’) hi rì il ho ro bha hi rì il ho rè ho rì ill, hi rì ill o hi rì il ho rè ach a Mhurchaidh òig thàilleir gu ma slàn bhios tu fhèin rinn thu m’ aodach-sa chàradh ’s gheibh thu pàigheadh da rèir rinn thu dhomhsa pòc-achlais air casag an èisg ’s mi ri dìreadh a’ mhunaidh ’s mo ghunna fom sgèith ged a shileadh an t-uisge cha fhliuchar an gleus cha bu mhios’ i air astar gu faiche nan ceud an Dun Èideann ’s an Glaschu rìgh, gum b’ fhaicheil’ mo cheum bha na h-uaislean a b’ àirde ’s bu stàiteile beus tighinn a thogail a’ phàitrein air an t-sràid as mo dhèidh ’s iad a’ feòraich cò an tàilleir nach robh fàillinn na bheum ’s iad a’ feòraich cò an t-àite às an tàinig mi fèin thàinig mis’ às an eilein far an leagte na fèidh thàinig mise air thuras mach à Muile nan geug bho theaghlach Loch-buidhe ’s thug siud urram dhomh fèin Casag (‘Cassock’) hi rì il ho ro bha hi rì il ho rè ho rì ill, hi rì ill o hi rì il ho rè o, young Murchadh tailor good health to you you mended my clothes and you’ll be paid accordingly you put an inside breast-pocket in the fish-skin cassock (coat) and now I’m scaling the heights with my gun under my arm and even if it rains the lock won’t get wet her accuracy at distance won’t be compromised aiming towards the meadow of hundreds in Edinburgh and Glasgow I was looking stately/trim those of the highest ranks and most self-important were coming over to pick up the pattern on the street behind me and asking about the identity of the tailor whose work was faultless and asking about the place from whence I came I came from the island where deer are felled I came on a trip from Mull of the branches from the Lochbuie family and that gave me respect/honour
4.
Ailein Duinn 07:14
Ailein Duinn (‘O, brown-haired Ailean’) gura mise th’ air mo lèireadh chan e bàs a’ chruidh sa Chèitein no tainead mo bhuaile sprèidhe ach a fhlichead ’s tha do lèine ’s tu bhith ’m bàrr nan tonn ag èirigh mucan mara bhith gad reubadh bhith gad ghearradh às a chèile ***** chuisil-ì chuisil-ò ***** Ailein Duinn a laoigh mo chèilleadh gura h-òg a thug mi spèis dhut nuair a bha thu ’n sgoil na Beurla nuair a bha sinn ann le chèile ----- it is I who am distressed not due to the death of cattle in early summer or the thinness of my stock but because of the wetness of your shirt you having been on the crests of waves rising whales having been ripping you apart cutting you to pieces ***** chuisil-ì chuisil-ò (whalesong – onomatopoeic) ***** o, brown-haired Ailein, my darling young I gave you my affection when you were in the English school when we were there together
5.
A’ Chailleach (‘the Cailleach (old woman/hag)’) Bha ann, o chian fhada ’n t-saoghail, cailleach mhòr, mhòr, a thàinig a-nuas à Lochlann. There was once, long long ago, a great, great cailleach, who came down from Scandinavia. Bha cliabh air a druim, agus slacan draoidheachd na làimh. She had a basket on her back, and a magic wand in her hand. Anns a’ chliabh, bha ùir is creagan, gu Albainn a dhèanamh. In the basket, there was earth and rocks, to make Scotland. Air an rathad a’ tighinn, thuit cuid den ùir ’s de na creagan san loch. ’S e sin a rinn na h-eileanan. On her way here, some of the earth and the rocks fell into the loch. That’s what made the islands. Bu nighean do Ghrianan a’ chailleach seo. This cailleach was a daughter of Grianan (lit. ‘little sun’). Cha robh ach an aon sùil ghlogach aice an clàr an aodainn; ach bha sealladh na sùla sin cho luath ri rionnach a’ chuain. She only had one dull eye which was in her forehead; but the look in that eye was as quick as the ocean mackerel. Bha neul a h-aodainn dubh-ghorm; agus bha fiaclan sgòrach ruadh na craos. Her facial complexion was dark blue; and there were jagged red teeth in her gaping mouth. Bha brèid air a ceann — mar a bhiodh air na mnathan o shean — ach an àite bhith geal ’s ann a bha e breac, ballach, ’s bha a ciabhan glasa mar chrithionn fo chrith-reodha, a sìos ma guailnean. She wore a headdress — as the women of old did — but instead of being white it was spotty and speckled, and her grey locks were like an aspen under hoarfrost, down around her shoulders. Cor uair bhiodh osain oirre, ’s cor uair mogain liatha; ach chan fhacas riamh i gun sùmag de phlaide odhar ma slinneinean. Occasionally she would wear hose, and other times footless grey hose; but she was never seen without a dun blanket around her shoulders. Bha treudan fhiadh aig a’ chaillich ; agus iomadh ealtainn de ghabhair is de chaoraich cho geal ris an t-sneachd. Shiùbhladh i leò thairis air mullach nan càrn, ’s a-nuas na slèibhte. B’ i a’ Chonathuil an clacharan thairis air am biodh na gabhair air an iomain a-nuas bho Chruachan, ach b’ ann a-nuas Gleann Nibheis a bu bhitheanta bha i ’g iomain nam fiadh. The cailleach had herds of deer; and many a flock of goats and sheep as white as snow. She would travel with them over the mountain tops, and down the slopes. Connel was the stepping stones over which the goats would be driven down from Cruachan, but it was down Glen Nevis most often that she would drive the deer. Bha treudan eile aice a-mach eadar na Torrainnean agus an Dubh-Irteach. ’S ann an sin a gheibhteadh na fèidh ag ionaltradh: cha robh raon eile cho fosgailteach ris gu ruith is mire gus am biodh iad seac sgìth. She had other herds out between Torran Rocks and Dubh Artach. It was there the deer would be found grazing: there was no other plain as open as it on which they could run and frolic until they were fed up. An uair a thigeadh an t-àm gus na gabhair a bhleoghan, ruitheadh iad nan treudan a-staigh do Uamh Bhuaile-nan-Drògh, aig Rudha na Caillich. B’ e ’n sealladh am faicinn, nan sreudan caoir-gheal, agus gaoir an t-sruth-bhleoghain ag èirigh gus na nèamhan. When the time would come to milk the goats, they would flock in their herds inwards to Uamh Bhuaile-nan-Drògh (‘Fold-of-the-Droves Cave’) at Rubha na Caillich (‘Caliach Point’). It was some sight to see them in their incandescent herds and the loud, continuous sound of the milking-jet rising to the heavens. An uair a dhèanadh a’ Chailleach sreothart aig Rudha na Caillich, chluinnteadh i an eilean Chola. When the Cailleach sneezed at Rubha na Caillich (‘Caliach Point’), she would be heard in Coll. ***** Cailleach mhòr an fhuarain àird ’S acfhuinneach i ’shiubhal chàrn The great cailleach of the high spring Well-equipped is she to traverse cairns Nuair a bha ’mhuir na coill’ is na crìonaich Bha mise an sin ’am nìonaig òig When the sea was forest and brushwood I was there as a young girl
6.
Mùthadh 04:31
mùthadh (‘mutation / change / corruption / decay’) mùthadh am mùthadh th’ air tighinn air mo shnuadh-sa mo ghruaidhean mo ghruaidhean bha maiseach, grinn, guamach is mo ghuaillnean mo ghuaillnean bha tarbhach nis rùisgte m’ fhèithean m’ fhèithean bha diongalta, lùthmhor mo chuislean mo chuislean bha làidir is siùbhlach ’s mi bha urramach nise nam dhilleachdan shuarach sibhse, uaislean, a thuigeas mo chainnt thigibh; dèanaibh fòir orm sibhse, lèighean, a thogas mo chainnt thigibh; thoiribh treòir dhomh mùthadh am mùthadh th’ air tighinn air mo thuar-sa m’ uchd-sa m’ uchd-sa tha lom agus duaichnidh rinn sibh dì-luachadh dh’fhàg sibh mi luasganach, luaineach ----- mutation the mutation which has changed my complexion my cheeks my cheeks which were once handsome, elegant, well-formed and my shoulders my shoulders, once productive, now stripped, bared, exposed my sinews my sinews which were strong, able, agile my veins my veins once potent and fluid and I, I who was once respected now abandoned, neglected friends, those of you who understand me come; assist me friends, those of you who can heal me come; guide me; invigorate me mutation the mutation which has corrupted my appearance my bosom my bosom denuded, disfigured, dismayed you have devalued me you have left me rocking, unstable, volatile
7.
Clìodhna 06:00
Clìodhna (personal name) càir air fàire gam thàladh càir air fàire gam thàladh le àraidheachd gu tràigh a sruthladh nach diùltar gam luasgadh, gam luasgadh a sruthladh nach diùltar gam luasgadh, gam luasgadh gam sguabadh, gam sguabadh gu cuan, gu cuan an rìbhinn as ciataich’ as rìomhaiche brac as brosgalaiche gàir an tìr tha ìseal tha sgiamhach tha Clìodhnach tha breugach tràighte nam thàchdar le sùigheag a shrùb a dh’fhàg mi air tiùrr rùid mo rùid ----- phosphorescence on the horizon enticing me phosphorescence on the horizon enticing me with peculiarity and singularity to strand her pull irrefusable rocking me, tossing me her pull irrefusable rocking me, tossing me sweeping me, sweeping me to sea, to sea the girl most attractive with the finest curve most flattering and most fickle the land low-lying elegant belonging to Clìodhna false beached as seaspoil sucked in then cast up by a freak wave my wave
8.
Èirich 03:36
Èirich (‘ascend’) an dùbhlan an dragh an teagamh an t-iomagan an imcheist an duais neo-fhoisneachd mun èirigh mun ruith mun leum mun togail mun luach bi dalma, dàna bi sùimeil, spèiseil bi moiteil, pongail bi gnìomhach, buadhach ***** bi dalma, dàna bi sùimeil, spèiseil bi dìleas, dòigheil bi easgaidh, briathrach bi moiteil, pongail bi gnìomhach, buadhach le siùbhlachd thig soirbheas is buaidh an t-àm, an cothrom, an linn le caidreabhas thig aithne is clì ----- the challenge the concern the hesitation the doubt the dilemma the reward uneasiness about the ascent about the run-up about the leap about rising about its worth be bold, be intrepid be attentive, be respectful be proud, be articulate be industrious, be influential ***** be bold, be intrepid be attentive, be respectful be true, be ordered be willing, be loquacious be proud, be articulate be industrious, be influential with fluency comes success and sway now is the time with affinity comes knowledge, identity and strength
9.
Fidir 04:48
Fidir (‘feel / experience / examine / explore’) fidir mi ceasnaich mi caidir mi dlùthaich rium thig nam lùib ionnsaich bhuam sìn a-mach, sìn a-mach, sìn do làmh cumaibh teann gun bhith call na tha an dàn sìn a-mach, sìn a-mach is thoir cluas ann am beartas nan tùs cuiribh luach làmhaich mi glac na tha sgrìobht’ beir air mo bhrìgh na leig leam eug na leig le luchd nam beum labhair gu treun ----- touch me examine me embrace me come to me come with me learn from me extend your hand stay close and don’t forsake your destiny and song extend your hand; listen to me value the wealth of what you have touch me take what is written seize what it is I have to give don’t leave me to die don’t let the haters win speak up and speak out with defiance
10.
Clephane 04:38
11.
A’ Chnò Shamhna (‘the Hallowe’en nut’) Thriall ur bunadh gu Phàro. Cò as urrainn da sheanchas? MacMhuirich, MacFhearghais. Craobh a thuinich rè aimsir fhreumhaich bun ann an Albainn; chuidich fear dhiubh Cath Gairbheach; fhuair sinn ulaidh fear d’ ainme theachd beò. Cha chraobh chur is cha phlannta, cha chnò an-uiridh on d’fhàs thu; cha bhlàth chuirte mu Bhealltainn, ach fàs duillich is meanglain, am meur mullaich seo dh’fhàg sinn; cuir a chrìost tuilleadh ’n àite na dh’fholbh. Is mòr pudhar an ràith sa; ’s trom an dubhadh sa dh’fhàs oirnn; gura cumhang leinn d’ fhàrdach an ciste laighe nan clàran; ’s fhad’ is cuimhne leinn càradh nam bòrd. Chaidh do chist’ an taigh geamhraidh: cha do bhrist’ thu a’ chnò Shamhna; misneachd fir Innse Gall thu; ’s mòr as misde do ranntaidh nach do chlisg thu ro armailt; fhir bu mhiosail an campa Mhontròis. Nàile, chunna mi aimsir ’s tu ri siubhal na sealga; cha bu chuing ort an garbhlach; pìc den iubhar cha d’fhàs i chuireadh umhail no spàirn ort; cha bhiodh fuidheall à tàirrne nam biodh luthadh na crannghail chuireadh siubhal fo eàrr-it’ an eòin. Gum bu mhath do dhìol freastail an taigh mòr am beul feasgair: uisge-beatha nam feadan ann am pìosaibh ga leigeil, sin is clàrsach ga spreigeadh ri ceòl. Bhuineadh dhinne na ùr-ròs, fear ar taighe ’s ar crùnair, ghabh an rathad air thus bhuainn; liuthad latha ra chunntais bha aig maithibh do dhùthcha meud an aighear ’s am mùirne; bha mi tathaich do chùirte seal mum b’ aithne dhomh ’n t-ùrlar a dh’fholbh. ----- Your roots go back to Pharoah. Who could narrate them? MacMhuirich, MacFhearghais. A tree which stood for a long time and put down roots in Scotland; one of them assisted at the Battle of Harlaw; we got a treasure when you came into this world. It was no seedling, no plantling, no last year’s hazelnut that you grew from; no flower planted last may-tide, but a fully-fledged growth of foliage and twig was this topmost branch who has left us; o, Christ, send more to replace the one who has gone. Great is the harm the present season has brought; heavy this gloom which has come upon us; narrow do we think your dwelling in the wooden coffin; long shall we remember the placing of the boards. You went to your winter home: you failed to break the Hallowe’en nut; you fired the courage of the men of the Hebrides; it was greatly to the detriment of your allies that you never quailed before an army; you were most respected in Montrose’s camp. Indeed, I saw the time when, as you went hunting, the rough ground was no impediment to you; no yew bow ever grew which could cause you strain or effort; it would be drawn back to the limit if its timber had enough flexibility to dispatch the bird’s tail-feather. Well you entertained in a big house of an evening: whisky from the worms being poured into goblets, together with the harp being coaxed to music. Taken from us, while still a fresh rose, our master and prince; he has taken the road ahead of us; manys a day the nobles of your domains had to reckon up the fullness of their joy and happiness; I was visiting your court before I could walk the floor.
12.
Seòmar-cridhe (‘heart-chamber’) an seòmar dh’fhosgail thu an seòmar ghabh thu steach don t-seòmar is rug thu air mo chridh’ a’ bhuille dh’fhairich mi do bhuille dh’aonaich ar buille ach shad thu bhuat do dhìls’ ’s mi bha maol mhealladh mi lem ghaol mhealladh mi lem ghaol an teine Samhna is dà chnò a bha còmhla losgadh bonn ri bonn losgadh bonn ri bonn do chnò-sa a leum an dara taobh na samhla air ar gaol na samhla air ar gaol ***** an gaol bha maoth a dh’fhàs na chochall chaomh a spiol thu le do thnùth an gaol tha caoch bha faoisgneach corrach faoin à beàrnan thig mòr-bhrùchd ----- the chamber you opened the chamber you burst in and you grabbed my heart the heartbeat / the blow I felt your heartbeat and I felt you strike your blow we beat in time but you threw it all away I was so naive I was blinded by my love blinded my love in the Halloween hearth the two nuts placed together roasting side by side roasting side by side your nut it sprang away from mine a symbol of our love a symbol of our love ***** the love which was sweet which ripened and grew in its tender cocoon which you split with your envy / malice the love which is empty and hollow which was ripe, passionate, precarious and futile from the smallest break comes the biggest outpour
13.
Siùd 06:18
Siùd (‘rock to sleep’) Siùd, siùd, siùd a leanabain mhaisich, mhaisich Siùd, siùd, siùd; gum fanadh tu mar rium, mar rium Siùd, siùd, siùd; ar saoghal neo-mhaireann, mhaireann Siùd, siùd, siùd; ar beatha geàrr sealach, sealach ***** Siùd, siùd, siùd a leanabain mhaisich, mhaisich Siùd, siùd, siùd; ar saoghal neo-mhaireann, mhaireann Siùd, siùd, siùd; gum faigh thu nas àill leat, àill leat Siùd, siùd, siùd; gun toirear so-ghràdh dhuit, gràdh dhuit ----- Rock to sleep, my beautiful baby Rock to sleep; that you shall stay here with me Rock to sleep; our transient world Rock to sleep; our fleeting life together ***** Rock to sleep, my beautiful baby Rock to sleep; our transient world Rock to sleep; that you shall have what you desire Rock to sleep; that you shall be sincerely loved

about

The hotly-anticipated second album from award-winning band WHɎTE, following the release of their “absorbing” debut album ‘Fairich’ in 2016 (fRoots).

WHɎTE infuse Gaelic song – original and traditional – with the newest techniques in electronica.

With an interpretation and direction described as being “important for Scottish music in general and Gaelic in particular” (Alun Woodward, Chemikal Underground Records), WHɎTE’s unique sound has been described as “achingly beautiful” (fRoots), “moody and alluring” (Songlines) and “wonderfully evocative” (Scots Whay Hae!).

The duo comprises electronic composer, musician and Scottish Album of the Year-longlisted Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer, songwriter and twice-nominated Hands Up for Trad Gaelic Singer of the Year Alasdair C. Whyte (Isle of Mull).

The album’s title, ‘Tairm’, is a Gaelic word which can be translated as ‘echo’ or ‘gathering summons’. ‘Tairm’ features a collection of original Gaelic songs, new arrangements of traditional Gaelic songs and instrumental works.

The band represented Alba/Scotland with the first single from this second album, ‘Tairm’, at the Liet International 2018 XXL international new song competition in Friesland.

‘Cionran’, an original Gaelic song from the band’s debut album ‘Fairich’, received the 2017 Hands Up for Trad/Creative Scotland Nòs Ùr Songwriting Award.

www.whytenoise.co.uk

credits

released May 19, 2019

WHɎTE: Ross MacIlleBhàin & Alasdair MacIlleBhàin
WHɎTE: Ross Whyte & Alasdair C. Whyte

Le Màrtainn Skene, Una MacGlone, Eilon Morris, Megan NicIlleBhàin, Eachann MacEacharna, Riona NicIlleBhàin & Martin Low
Feat. Màrtainn Skene, Una MacGlone, Eilon Morris, Megan Riona Whyte, Hector MacKechnie, Riona Whyte & Martin Low

Air a riochdachadh, chothlamadh & mhaighstireadh le Martin Low
Produced, mixed & mastered by Martin Low

Dealbhan le Dan Shay
Visuals by Dan Shay

Thaumatrope le Mia Cinelli
Thaumatrope by Mia Cinelli

Le buidheachas do | With thanks to:
Zoe Katsilerou, Alan McIlrath, Barry Reid, Ross Wilson, Creina Jackson, David Dale Gallery & Studios, Tron Theatre, Arteles Creative Center, Cove Park & St. Mary’s Space

Chumadh taic ris a’ chlàr seo le Alba Chruthachail
This album was supported by Creative Scotland

For Jessica

license

all rights reserved

tags

about

WHYTE Glasgow, UK

WHɎTE’s unique blend of electronica and Gaelic song has been winning them plaudits at home and abroad since the band’s inception in 2016.

The duo comprises electronic composer, musician and Scottish Album of the Year-longlisted Ross Whyte (Aberdeenshire) and Gaelic singer, songwriter and twice-nominated Hands Up for Trad Gaelic Singer of the Year Alasdair C. Whyte (Isle of Mull).
... more

contact / help

Contact WHYTE

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Tairm, you may also like: